แบบลงทะเบียนหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสงขลา แต่เรียนนอกจังหวัดและประสงค์ขอรับวัคซีนนักเรียนในจังหวัดสงขลา

1.บันทึกข้อมูล