แบบลงทะเบียนวัคซีนโควิต-19 สำหรับชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว ที่พำนักในจังหวัดสงขลา

1.บันทึกข้อมูล