วัคซีนโควิด 19

ตรวจสอบข้อมูลสิทธิการได้รับวัคซีน

  • สงขลาวัคซีน
  • ทะเบียนรายชื่อ
  • จองคิว
  • มีนัด
  • ฉีดแล้ว


- ที่มาของข้อมูล MOPH IC -
ลงทะเบียนสงขลาวัคซีน

สถานที่ต้องการจองคิววัคซีน
วันที่ลงทะเบียน
ทะเบียนประวัติ MOPHIC

ข้อมูลการนัดหมาย

สถานที่
วันที่
เวลา
ข้อมูลคิวฉีดวัคซีน
สถานที่ที่ท่านได้จองคิว
คิวลำดับที่ #
ข้อมูลการนัดฉีดวัคซีน
วันที่
เวลา
วัคซีนเข็มที่
โรงพยาบาล

ชวนคนสงขลาเพิ่ม LINE OA สสจ.สงขลา เป็นเพื่อน เพิ่มเพื่อน

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา