ระบบจองคิวส่งตรวจ COVID-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา