รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19 (Workload) รายเดือน จังหวัดสงขลา