รายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนจากระบบสงขลาวัคซีน แยกรายโรงพยาบาล