ปิด ปรับปรุงรายงานสรุปผลการจองวัคซีนจากหมอพร้อม เจ้าหน้าที่และระบบสงขลาวัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แยกรายโรงพยาบาล