ปิด ปรับปรุง รายงานสรุปผลการจองวัคซีนจากหมอพร้อมและเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จังหวัดสงขลา แยกรายโรงพยาบาล