รายงานสรุปผลการจองวัคซีนจังหวัดสงขลา (แยกรายโรงพยาบาล แยกกลุ่มการจอง แยกรายเดือน)