รายงานสรุปผลการจองวัคซีน จังหวัดสงขลา แยกรายโรงพยาบาล