รายงานสรุปผลการลงทะเบียนจองคิวฉีดโควิด 19 ระบบสงขลาวัคซีน

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564


ข้อมูลลงทะเบียนคิวทั้งหมด

0

ส่งข้อมูลเข้า MOPHIC (จัดคิว)

0

รอส่งข้อมูลเข้า MOPHIC (จัดคิว)

0

จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวนการลงทะเบียน จัดคิวแล้ว รอจัดคิว
รวม 0 0 0