ความครอบคลุมการลงทะเบียนรับวัคซีน และได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ของ อสม ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)