ความครอบคลุมการลงทะเบียนรับวัคซีน และได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ของ อสม ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 02/12/2564 21:04 น.