แผนที่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา | ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3


A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 ของจังหวัดสงขลา

ประชากรเป้าหมาย

ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3

ร้อยละการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม 3