แผนที่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา | ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2


A : ประชากรทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสงขลา
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ของจังหวัดสงขลา

ประชากรเป้าหมาย

ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

ร้อยละการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม 2