แผนที่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา | แผนที่แสดงกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีน


A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 12 ปี และอยุ่ในกลุ่ม 608
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 กลุาม 608 ของจังหวัดสงขลา

ประชากรเป้าหมายกลุ่ม 608

กลุ่ม 608 ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

ร้อยละผูที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 เข็ม 1 กลุ่ม 608