แผนที่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา | ความครอบคลุมการจองฉีดวัคซีนโควิด 19

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 02/12/2564 21:04 น.

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสงขลา