รายงานสรุปคิวการจองวัคซีน COVID-19 จังหวัดสงขลา แยกรายโรงพยาบาล