ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายตำบล/หมู่บ้าน)