รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)