รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 02/12/2564 21:04 น.