รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)