รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)