ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสงขลา (แยกรายอำเภอ)

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 02/12/2564 21:04 น.