ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสงขลา (แยกรายอำเภอ)