ความครอบคลุมการจองฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายตำบล)