ความครอบคลุมการจองฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัดสงขลา (แยกรายหน่วยบริการ)