ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากร HDC จังหวัดสงขลา (แยกตาม TYPEAREA)