รายชื่อผู้ประสานงาน Cyber Security

หน่วยงาน ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร มือถือ อีเมล
รพ.รัตภูมิ อธิวัฒน์ บัวดำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 395 234
รพ.รัตภูมิ นายเกียรติศักดิ์ คงแก้วเคลื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 395 234
รพ.สิงหนคร นายชัชรินทร์ เสียงอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 330 539-43
รพ.สิงหนคร นายอภิสิทธิ์ อินทร์ขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 330 539-43
รพ.เทพา นายภูริพัฒน์ กะมิง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 376 359
รพ.เทพา นายแวอาลี แวสะแม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 376 359
รพ.เทพา นายสุวิทย์ อิสโร เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 074 376 359
รพ.คลองหอยโข่ง นายเอกชัย ขวัญรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 553 433
รพ.คลองหอยโข่ง นางสาวศุภาวรรณ ชุมทอง พนักงานคอมพิวเตอร์ 074 553 433
รพ.ควนเนียง นายจารึก แก้วมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 386 646
รพ.ควนเนียง นางเพ็ญศิริ คืนประคอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 386 646
รพ.ควนเนียง นางสิรินาถ เรืองนุ่น เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 074 386 646
รพ.บางกล่ำ นายธรรมรัตน์ กาเด็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 328 222 ต่อ 403
รพ.บางกล่ำ นายอภิยุทธ โชติรุ่งโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 328 222 ต่อ 403
รพ.บางกล่ำ นายสุพัฒน์ เฉ้งเหา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 074 328 222 ต่อ 403
รพ.ปาดังเบซาร์ นายนิรันดร์ แท่นบำรุง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 074 522 603 ต่อ 106
รพ.ปาดังเบซาร์ น.ส.จุฑามาศ แนวบรรทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 522 603 ต่อ 104
รพ.ปาดังเบซาร์ นายอนุพงศ์ มัทธวกาญจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 522 603 ต่อ 153
รพ.สะเดา น.ส.สิริน จันทะสะเร เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 074 379 995
รพ.สะเดา น.ส.ภาณุมาศ ชินณฤวงษ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 379 995
รพ.สะเดา นายสาวิทย์ รองนุชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 379 995
รพ.สะเดา นายนพรัตน์ นิกุลไพรวัลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 379 995
รพ.สงขลา น.ส.ฉลวย ชาตรีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 338 100
รพ.สงขลา น.ส.ธนนี ธรรมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 338 100
รพ.สะบ้าย้อย นายธวัชชัย ชาตะพล พนักงานพิมพ์ ส3 065 062 5846
รพ.สะบ้าย้อย นายมนตรี โดยหมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 065 062 5846
รพ.สะบ้าย้อย นายธวัชชัย มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 065 062 5846
รพ.สะบ้าย้อย นายวีรวัฒน์ พิชัย เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 065 062 5846
รพ.นาทวี นายตะวัน นพสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 373 080
รพ.นาทวี น.ส.ปารินา สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 373 080
จะนะ นายอาหมัด พันหวัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 207 070
จะนะ น.ส.โศภิษฐ์ ไพเราะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 207 070
จะนะ นางฝาติม๊ะ รอหีม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 207 070
นาหม่อม นายกฤตย์ กูลเกื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 593 774-8 ต่อ 100
นาหม่อม น.ส.จามจุรี อิสอ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 074 593 774-8 ต่อ 100
หาดใหญ่ นายสิทธิชัย บุหลัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 273 100
หาดใหญ่ นายยศธร ใจสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 273 100
ระโนด นายพงศธร แซ่คิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 392 932
ระโนด นายณัชพน ศรีโอสถ นายช่างเทคนิค 074 392 932
ระโนด นางสาวกนกวรรณ ณะแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ 074 392 932
กระแสสินธุ์ นายสิปปกร เครือแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 074 399 023
กระแสสินธุ์ นายปริญญากร พวงสุวรรณ พนักงานบริการ 074 399 023
สทิงพระ น.ส.สุกัลยา พันธุรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 074 397 112
สทิงพระ นายวรากรณ์ ใจชื้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 074 397 112