ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล COVID-19 จังหวัดสงขลา


EOC COVID-19 Platform

Platform บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

Vaccine Passport

แบบลงทะเบียนจัดทำ vaccine passport
*** รับได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เท่านั้น***

Dashboard

รายงาน SongkhlaCare

Songkhla COVID-19 Tracker

ระบบติดตามข้อมูล HQ/LQ/SQ

PUI Info

ระบบฐานข้อมูล PUI