ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล COVID-19 จังหวัดสงขลา


จองวัคซีนเข็ม 3

แบบลงทะเบียนจองวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)

สงขลาวัคซีน

แบบจองรับวัคซีน จ.สงขลา

รายงานวัคซีน COVID-19

รายงานสรุปการจอง/ฉีด vaccine

ตรวจสอบสิทธิ์ได้รับวัคซีน

ข้อมูลการลงทะเบียน/วันนัดฉีดวัคซีน

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยบริการ

สำหรับจองฉีดวัคซีน

Dashboard

รายงานสรุป SongkhlaCare

สารสนเทศ COVID-19

เขตสุขภาพที่ 12

Songkhla Care

ลงทะเบียนเดินทางเข้าจังหวัด

Songkhla Hotel Care

ลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม

Songkhla Pharmacy Care

ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงร้านยา

Songkhla Labor Care

ข้อมูลจองคิวตรวจ COVID-19

Songkhla COVID-19 Tracker

ระบบติดตามข้อมูล HQ/LQ/SQ

PUI Info

ระบบฐานข้อมูล PUI

แบบสำรวจรับวัคซีน

สำหรับคลินิกเอกชนจังหวัดสงขลา

ศูนย์ EOC

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Songkhla ATK

สำหรับคลินิกและร้านขายยา